• Events
  • Events
  • Events
  • Events
  • Events
  • Events
  • News
  • News

News


Data Art by Urban Ally

จากฐานข้อมูลทางวิชาการสู่การสร้างสรรค์นิทรรศการศิลปะ…

Events


Apollo and Daphne

นิทรรศการ Apollo and Daphne โดยศิลปินชาวเกาหลีใต้ Gi-ok Jeon คือการนำเสนอผลงานศิลปะหลากหลายเทคนิคทั้งจิตรกรรม สื่อผสม ไปจนถึงศิลปะการจัดวาง บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของศิลปินด้วยการใช้สุนทรียภาพต่างขั้วผสมผสานกันจนเกิดเป็นภาษาใหม่ตามบริบทของศิลปะร่วมสมัย…


Back to Top ↑
  • Fine Art Magazine No.135

  • Sylvie Blum – Naked Beauty

  • Archives