Monthly Archives: July 2012

Editorial Volume 9 No.92

July 20th, 2012 | by FAM TEAM

ผมได้มีโอกาสไปพูดเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตรวมถึงการทำนิตยสาร FINE ART ให้น้องๆป.ตรีและป.โทภาควิชาทฤษฎีศิลป์คณะจิตรกรรมฯมหาวิทยาลัยศิลปากรที่จังหวัดระยองจากการเชื้อเชิญของ อ.สุธีคุณาวิชยานนท์งานนี้มีวิทยากรเก่งๆหลายท่านในส่วนของผมเมื่อได้มีโอกาสพูดให้น้องๆฟังก็เลย ถือโอกาสพูดเรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะไทยที่ครูบาอาจารย์มักจะให้ความสำคัญแค่เรื่องของศิลปินเท่านั้นBack to Top ↑