Monthly Archives: March 2018

Dapunta Hyang: Transmission of Knowledge

March 20th, 2018 | by Chalotorn Anchaleesahakorn

'ความร่วมสมัย' ในงานศิลปะของ Zai Kuning คือสิ่งเดียวกันกับ 'ความเก่าแก่'


Mind Essence

March 7th, 2018 | by Chalotorn Anchaleesahakorn

สาระของจิตใจ ผลงานนามธรรมของสองศิลปินรุ่นใหม่ สิทธิพนธ์ เลาะไชยสงค์ และ เกรียงไกร แสงทอง


INSPIRO

March 6th, 2018 | by Chalotorn Anchaleesahakorn

ความพยายาม ความอดทน ความไม่หนีปัญหา และความขยัน


ไต่บันไดหัก

March 6th, 2018 | by anaras

จากมายาคติของการมีที่อยู่อาศัย สู่การเปรียบเปรยระบบชนชั้นทางสังคมBack to Top ↑