About Us

ประวัติความเป็นมาของ บริษัท เดอะเกรทไฟน์อาร์ท จํากัด
บริษัท เดอะเกรทไฟน์อาร์ท จํากัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดย คุณอํานาจ เจริญประสพสุข และ คุณธวัชชัย สมคง เพื่อเป็นตัวแทนในการจัดพิมพ์นิตยสารศิลปะ รายเดือน Fine Art magazine นิตยสารศิลปะของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงศิลปะของประเทศไทย รวมทั้งข้อมูลอันเป็นประโยชน์ จากวงการศิลปะทั่วโลก ปัจจุบันมีสํานักงานอยู่ที่

โอพี การ์เด้น ชั้น 2 ห้อง 1A ซอยเจริญกรุง 36 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เกี่ยวกับนิตยสาร Fine Art
นิตยสาร Fine Art เป็นนิตยสารรายเดือนเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่า ‘ประเทศไทยจำเป็นต้องมีนิตยสารศิลปะ’ นําเสนอบทความทางศิลปะและผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ (Visual Art) รวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับงานศิลปะทั้งในและต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะหลายท่านในการให้ข้อมูลและคําปรึกษา เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ข่าวสารทางศิลปะให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักสะสมงานศิลปะ ศิลปินรวมทั้งผู้ที่สนใจ ได้รับรู้ความเคลื่อนไหวในวงการศิลปะ เป็นการสร้างความรัก ความเข้าใจและกระตุ้น ให้สํานึกในคุณค่าของงานศิลปะมากขึ้น
อีกทั้งยังเผยแพร่ผลงานของศิลปินไทยออกสู่สายตาชาวโลกให้มากที่สุด

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมศิลปะบริสุทธิ์ทุกแขนงในประเทศไทย
เป็นสื่อกลางให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงงานศิลปะมากขึ้น
เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศิลปกรรมร่วมสมัยในประเทศไทย
เป็นกลไกส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศิลปะ เช่น กิจกรรมการประกวดผลงานศิลปกรรมต่างๆ
เพื่อยกระดับวงการศิลปะของประเทศไทยให้เป็นที่แพร่หลายในภูมิภาค

เนื้อหา
นิตยสาร Fine Art มุ่งนําเสนอเนื้อหาที่หลากหลาย ครบทุกแง่มุมของวงการศิลปะ หากไม่ละเลยความน่าเชื่อถือ โดยเน้นการนําเสนอรูปภาพผลงานศิลปะประกอบบทความให้มีปริมาณที่มากพอ ทําให้ผู้อ่านสามารถเห็นรายละเอียดของผลงานนั้นๆ อย่างชัดเจน ต่อเนื่องและครบถ้วน โดยแยกเนื้อหาออกเป็นสัดส่วนดังต่อไปนี้
ข่าวความเคลื่อนไหวในวงการศิลปะ
นําเสนอภาพข่าวและผลงานของกิจกรรมทางศิลปะทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงงานนิทรรศการศิลปะ การจัดงานประมูลภาพ การจัดอบรม
สัมมนา และอื่นๆ เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบความเคลื่อนไหว เข้าถึงและสัมผัสกับกิจกรรมนั้นๆ อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เนื้อหาและบทความเกี่ยวกับศิลปะและผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ นําเสนอผลงานและแนวคิดของศิลปินให้ผู้อ่านได้รับรู้และเข้าใจในผลงานนั้นๆ อย่างลึกซึ้ง
บทสัมภาษณ์
เฟ้นหาบุคคลที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนักสะสมงานศิลปะ เจ้าของแกลเลอรีและนักวิจารณ์งานศิลปะ รวมทั้งศิลปินหน้าใหม่ เพื่อนําเสนอ
มุมมองทางความคิด และประวัติที่น่าสนใจของบุคคลเหล่านั้น
กระดานกิจกรรม
เสนอปฏิทินกิจกรรมทางศิลปะในรอบรายเดือน

รูปเล่ม
ขนาด 21.5 x 27.5 ซม. พิมพ์ 4 สี 120 – 150 หน้า
ปก กระดาษ 260 แกรม อาบมัน
เนื้อใน กระดาษธรรมดา 120 แกรม
*จัดพิมพ์โดย บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) จำนวนที่พิมพ์ 5000 เล่ม*
*จัดจำหน่ายโดย บริษัท อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด*
ลําดับเหตุการณ์สําคัญโดยย่อ
พ.ศ. 2546
– ก่อตั้ง บริษัท เดอะเกรทไฟน์อาร์ท จํากัด / The Great Fine Art Co., Ltd. และวางแผง นิตยสาร Fine Art ฉบับปฐมฤกษ์
หน้าปก ศิลปินแห่งชาติ ถวัลย์ ดัชนี

พ.ศ. 2548
– เดือนกรกฎาคม นิตยสาร Fine Art ร่วมกับศิลปินกลุ่มเชียงราย เดินทางไปดูการบริหารงานของพิพิธภัณฑ์ กว่า 15 แห่งในประเทศฝรั่งเศส
– จัดทําวีดิทัศน์ ‘เสน่ห์ปารีส’ ความยาว 30 นาที
– เปิดสํานักงาน นิตยสาร Fine Art ณ อาคารสีลม แกลเลอเรีย กรุงเทพฯ

พ.ศ. 2549
– นิตยสาร Fine Art และคณะผู้สนใจเดินทางเข้าชมงาน Shanghai Biennale ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

พ.ศ. 2550
– เริ่มจัดทําเว็บไซต์ www.fineart-magazine.com
– ทีมงานนิตยสาร Fine Art พาคณะผู้สนใจเดินทางไปชมงานนิทรรศการศิลปะที่ประเทศเยอรมัน ได้แก่ Skulptur Projekte ครั้งที่ 4
ณ เมือง Münster นิทรรศการที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทุก 10 ปี และ นิทรรศการ Documenta ครั้งที่ 12 ณ เมื่อ Kässel ซึ่งเป็นนิทรรศการที่จัดเป็นประจํา ณ เมืองดังกล่าว ทุก 5 ปี
– บริษัท เดอะเกรทไฟน์อาร์ท จํากัด ทําสัญญากับ บริษัท TASCHEN ร่วมกันจัดทําหนังสือศิลปะของ TASCHEN เป็นฉบับภาษาไทย
โดยออกจําหน่ายชุดแรก 12 หัวเรื่อง ได้แก่
1. คอนเซ็ปชวลอาร์ต    ผู้แปล    อ็อตโต วอน โกลบ และ อณิมา ทัศจันทน์
2. วิดีโออาร์ต        ผู้แปล    สมพร รอดบุญ
3. แลนด์อาร์ต        ผู้แปล    อณิมา ทัศจันทน์
4. อิมเพรสชั่นนิสม์   ผู้แปล    หัทยา จันทร์มังกร
5. เอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์    ผู้แปล    ศนันชล น่วมนวล
6. แอ็บแสตรกเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์    ผู้แปล    อณิมา ทัศจันทน์
7. แฟนตาสติกอาร์ต    ผู้แปล    เมธาวี เครืออ่อน
8. ป็อปอาร์ต        ผู้แปล    บุษยมาศ นันทวัน
9. แวนโกะห์        ผู้แปล    สมพร รอดบุญ
10. ร็อคเวล        ผู้แปล    มาร์ค มานะ วาร์นาโด
11. มินิมอลอาร์ต    ผู้แปล    เฉิดฉวี แสงจันทร์
12. นิวมีเดียอาร์ต    ผู้แปล    สําราญ มอมพกุล
ออกวางจําหน่ายครั้งแรกเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 โดยมี บริษัท เคล็ดไทย จํากัด หนึ่งในผู้จัดจําหน่ายรายใหญ่ของประเทศไทย เป็นผู้จัดจําหน่าย
ทั้งนี้บริษัท เดอะเกรทไฟน์อาร์ท จํากัด มีแผนการเซ็นสัญญากับ บริษัท TASCHEN เยอรมัน เพื่อผลิตหนังสือฉบับภาษาไทยชุดที่ 2 ต่อไป

พ.ศ. 2550 – 2554
– เป็นผู้สนับสนุนการประกวดดนตรีแจ๊สชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หรือ Thailand Jazz Competition ครั้งที่ 3, 4, 5
และ 6 จัดโดย คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีเรืออากาศตรีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ เป็นประธานโครงการ

พ.ศ. 2551
– ได้รับมอบหมายจาก สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ในการจัดทํา และออกแบบหนังสือสูจิบัตร สําหรับนิทรรศการ ‘รอยยิ้มสยาม’ ซึ่งจัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 24 ตุลาคม – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 หนังสือสูจิบัตรเล่มใหญ่มีความหนา 300 หน้า และเล่มเล็ก ความหนา 120 หน้า
พ.ศ. 2551 – 2552
– ร่วมเป็นพันธมิตรกับเทศกาลศิลปะ Art Expo Malaysia ประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2551 และครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2552 ในฐานะสื่อมวลชนสาขาศิลปะร่วมสมัยจากประเทศไทย

พ.ศ. 2551 – 2553
– รวมเป็นพันธมิตรกับ เทศกาลศิลปะ Singapore Art Fair ประเทศสิงคโปร์ ปี พ.ศ. 2551 – 53 ในฐานะสื่อมวลชนสาขาศิลปะร่วมสมัยจากประเทศไทย ทั้งนี้เทศกาลศิลปะ Singapore Art Fair ถือเป็นเทศกาลศิลปะร่วมสมัยที่ยิ่งใหญ่และมีคุณภาพที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยจัดเทศกาลดังกล่าวต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 10 ปี เต็มเมื่อปี พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552
– ริเริ่มโครงการผลิตหนังสือ Thai Artist Directory หนังสือที่รวบรวมผลงานและข้อมูลของศิลปินสาขาทัศนศิลป์ รวมทั้งห้องแสดงภาพในประเทศไทยอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ (ยังไม่แล้วเสร็จ)
– ได้รับมอบหมายจากสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ในการจัดทําเนื้อหาและออกแบบรูปเล่มหนังสือรางวัลศิลปาธร ๒๕๕๓
ความหนา 137 หน้า หนังสือดังกล่าวเป็นหนังสือที่จัดทําเพื่อมอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้ร่วมงานพิธีมอบรางวัลศิลปาธร ประจําปี พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2553
– ได้รับมอบหมายจากสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ในการจัดทําเนื้อหาและออกแบบรูปเล่ม วารสาร ‘สะพรั่ง’ ความหนา 40 หน้า เล่มที่ 1 และเล่มที่ 2 ประจําเดือนพฤษภาคม และเดือนกันยายน ตามลําดับ
– ได้รับมอบหมายจากสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ในการจัดทําเนื้อหาและออกแบบรูปเล่มของนิตยสาร
Art Square นิตยสารรายสามเดือน ของสํานักงานฯ ความหนา 120 หน้า ประจำปี พ.ศ. 2553 2554 2555 และ 2556
– ออกแบบรูปเล่มหนังสือพ็อกเก็ตบุค ‘กาลครั้งหนึ่งกับเด็กหญิงนักประวัติศาสตร์ศิลป์’ ผู้เขียน เหมือนฝัน คุณาวงศ์ ความหนา 174 หน้า จัดพิมพ์และจัดจําหน่ายครั้งแรก เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553
– ได้รับมอบหมายจาก กระทรวงวัฒนธรรม และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ผู้จัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยระดับชาติ นิทรรศการ ‘ฝันถึงสันติภาพ : ศิลปะไทยร่วมสมัยในยุคขัดแย้ง’ ภายใต้โครงการบางกอกวัฒนธรรมสรรค์สร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในการออกแบบและจัดทํา
หนังสือ ‘IMAGINE PEACE : ฝันถึงสันติภาพ’ ความหนา 152 หน้า นิทรรศการดังกล่าวจัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินไทยและต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน – 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ณ ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
– ได้รับเชิญจากคณะผู้จัดงานเทศกาล Art Stage Singapore ประเทศสิงค์โปรครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2553 และครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2556
ให้เข้าร่วมเทศกาลในฐานะสื่อมวลชนสาขาศิลปะร่วมสมัยจากประเทศไทย ทั้งนี้ Mr.Lorenzo Rudolf ผู้อํานวยการและผู้ริเริ่มเทศกาลดังกล่าวซึ่งมีชื่อเสียงในวงการศิลปะร่วมสมัยมาเป็นเวลานาน โดยเป็นผู้อํานวยการ Art Basel และผู้ก่อตั้ง Art Bazel Miami Beach รวมทั้ง Co- Creator ของ ShContemporary

พ.ศ. 2554
– เปิดหน้าแฟนเพจ www.facebook.com/fineartmagazine.thailand เมื่อ ปี พ.ศ. 2556 ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2557 มีจำนวนแฟนเพจทั้งสิ้น 10,142 ราย

พ.ศ. 2555
– ออกอากาศภาพเคลื่อนไหวผ่าน youtube ทางช่อง Fine Art Thailand ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2557 มีคลิปที่ออกอากาศแล้วทั้งสิ้น 108 คลิป
จำนวนสมาชิก 1,018 ราย จำนวนครั้งที่เข้าชมทั้งสิ้น 203,001 ครั้ง

พ.ศ. 2556
– กุมภาพันธ์ บริษัท เดอะเกรทไฟน์อาร์ท จำกัด กรุงเทพฯ ย้ายสำนักงานประจำที่ โอพี การ์เด้น ชั้น 2 ห้อง 1A ซอยเจริญกรุง 36
ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02 238-6428
– มีนาคม ฉลองครบรอบ 10 ปี นิตยสาร Fine Art
– กันยายน ทำสัญญากับ Phidon Press Ltd แปลหนังสือชุด Art & Ideas จำนวน 10 เล่มเป็นภาษาไทย โดยคาดว่าจะออกจำหน่ายในเดือนมีนาคม 2557 โดยมีรายชื่อหนังสือดังนี้
1. Cubism
2. Dada & Surrealism
3. Romanticism
4. Cézanne
5. Dali
6. Goya
7. Mochelangelo
8. Monet
9. Rambrandt
10. Rubens


Back to Top ↑