Browsing the "Events" Category

Apollo and Daphne

May 12th, 2022 | by Nutkamol Jaisan

นิทรรศการ Apollo and Daphne โดยศิลปินชาวเกาหลีใต้ Gi-ok Jeon คือการนำเสนอผลงานศิลปะหลากหลายเทคนิคทั้งจิตรกรรม สื่อผสม ไปจนถึงศิลปะการจัดวาง บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของศิลปินด้วยการใช้สุนทรียภาพต่างขั้วผสมผสานกันจนเกิดเป็นภาษาใหม่ตามบริบทของศิลปะร่วมสมัย


Déjà vu: When the Sun Rises in the West

April 18th, 2022 | by Nutkamol Jaisan

Déjà vu: When the Sun Rises in the West นิทรรศการศิลปะที่เกิดขึ้นจากนำข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ ว่าด้วยเรื่องราวของอิทธิพลของลัทธิล่าอาณานิคมตะวันตกที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความคิดและองค์ความรู้ซึ่งครอบงำความเป็นตะวันออก ที่ยังคงส่งผลกระทบเหล่านั้นเรื่อยมาโดยที่เราไม่รู้ตัว สู่การตั้งสมมติฐานขึ้นใหม่ ภายใต้แนวคิด จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก? นที อุตฤทธิ์ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร [&hellip


ทางราษฎร์กิโลเมตรที่ 0

February 23rd, 2022 | by Nutkamol Jaisan

นิทรรศการภาพถ่ายที่บันทึกเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองตลอดระยเวลากว่า 15 ปี บนพื้นที่ของการช่วงชิงความหมายของประชาธิปไตย


การกลับคำของ Marcel Duchamp และเส้นทางแห่งผีบุญ

February 18th, 2022 | by Nutkamol Jaisan

นิทรรศการศิลปะที่บอกเล่าเรื่องราวของการต่อสู้ระหว่างรัฐสยามกับชาวบ้านที่ถูกเรียกว่าเป็นกบฏ ผ่านประวัติศาสตร์ของ “เกลือ”


Save Point Exhibition

February 11th, 2022 | by Nutkamol Jaisan

เรื่องราวของ อำนาจในสังคม ที่ถูกนำเสนอผ่านนิทรรศการศิลปะจาก 10 ศิลปิน


BEHIND BLACK EYES

January 25th, 2022 | by Nutkamol Jaisan

สำรวจโลกหลังม่านตาของ 6 ศิลปิน


The Art of Pier Luigi Testi

January 5th, 2022 | by anaras

ศิลปินอิตาเลียนผู้อุทิศชีวิตให้กับการสร้างสรรค์งานศิลปะ


Sweet Dystopia

December 30th, 2021 | by Nutkamol Jaisan

บอกเล่าเรื่องราวของสังคมร่วมสมัยด้วยศิลปะไทยประเพณี


Monster Ink

December 27th, 2021 | by anaras

รูปลักษณ์ใหม่ของสารพัดสิ่งมีชีวิตในจินตนาการจากสองศิลปินไทยBack to Top ↑
  • Fine Art Magazine No.135

  • Sylvie Blum – Naked Beauty

  • Archives