Browsing the "BAB2018" Tag

Bangkok Art Biennale เทศกาลศิลปะนานาชาติใจกลางกรุงเทพฯ

December 4th, 2018 | by Nina NTK

Bangkok Art Biennale เทศกาลศิลปะนานาชาติใจกลางกรุงเทพฯ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยต่างเผชิญกับปัญหาต่างๆ ที่รุมเร้าในหลายพื้นที่ ทั้งปัญหาความรุนแรง การก่ออาชญากรรม ความขัดแย้งทางเชื้อชาติ ศาสนา ความไม่มีเสถียรภาพจากการปกครองทางการเมือง รวมถึงปัญหาจากเศรษฐกิจ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพลังในแง่ลบที่ส่งผลระยะยาวต่ออารมณ์เศร้าและความท้อแท้ภายในจิตใจของทุกคนไม่ว่าจะประสบกับเหตุการณ์เหล่านั้นโดยตรงหรือไม่ จนบางครั้งเราอาจลืมไปแล้วว่าความสุขของเราเคยมีหน้าตาอย่างไร? แล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้เรามีความสุข? ในขณะที่ความสุขในชีวิตประจำวันค่อยๆ [&hellipBack to Top ↑