Events 13221067_1143617202325304_5897183940710206353_n

Published on June 14th, 2016 | by Pinko

0

นิทรรศการเชิดชูเกียรติ ศ.วิโชค มุกดามณี

นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโส พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ประจำปี พ.ศ. 2559

ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) ปี พ.ศ. 2555

Iณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า ระหว่างวันที่ 3 – 30 มิถุนายน 2559

TEXT: Pinko

DSCF7571

โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโส พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าของศิลปินสู่สาธารณะเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจในงานศิลปะ โดยคณะกรรมการของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ทำการคัดเลือกศิลปินปีละ 1 ท่าน โดยในปี 2558 และปี 2557 ได้คัดเลือก อาจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ และอาจารย์ทวี รัชนีกร ให้ได้รับรางวัลดังกล่าวตามลำดับ ในปีนี้ ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) ประจำปี พ.ศ. 2555 ได้รับการเชิดชูเกียรติและนำผลงานศิลปกรรมสื่อผสมในเชิงสร้างสรรค์มาจัดแสดง

หากมองย้อนกลับไปจะพบว่าตลอดระยะเวลานานกว่า 40 ปี นับตั้งแต่จบการศึกษาจากคณะจิตรกรรม ปรDSCF7524ะติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2517) ผลงานของอ.วิโชคมีทั้งรูปแบบนามธรรมและกึ่งนามธรรม โดยพัฒนาเริ่มต้นมาจากการศึกษาและวิเคราะห์รูปทรงของมนุษย์ สิ่งของและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว จากนั้นได้ผสมผสานรูปแบบต่างๆ เข้ากับมุมมองของศิลปินที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และค่านิยมของสังคม ผลงานบางครั้งสะท้อน วิพากษ์วิจารณ์สังคมภายนอก ในเรื่องของสภาพแวดล้อม ความรุนแรง ความเสื่อมโทรม สงคราม บางครั้งย้อนกลับมาสะท้อนวิเคราะห์ติดตามความรู้สึกภายในจิตใจ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ครอบครัว ศาสนาและปรัชญา ประสบการณ์ที่หลั่งไหลเข้ามาทำให้ผลงานของศิลปินมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่ง จะพบว่าช่วงเวลา 2 – 3 ปีอ.วิโชคได้สร้างสรรค์งานและจัดแสดงนิทรรศการเดี่ยวอย่างต่อเนื่อง

DSCF7542นิทรรศการครั้งนี้เป็นกานำผลงานที่สร้างขึ้นในช่วง 2553 – 2559 ในรูปแบบของงานจิตรกรรมสื่อผสม และงานสื่อผสมในรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับประสบการณ์ในการเดินทางไปศึกษางานศิลปวัฒนธรรมจกประเทศต่างๆ ความประทับใจและสะเทือนใจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อได้เห็นสถานที่ วิถีชีวิต เรื่องราวความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีทั้งด้านบวกและด้านลบ ความเจริญและความถดถอย ผลงานส่วนใหญ่จึงตอกย้ำเรื่องการกระทำของมนุษย์ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม โดยตั้งคำถามว่าคนเราอยู่ได้เพราะสิ่งแวดล้อม ฉะนั้นแล้วการดำรงอยู่ของเราเพื่อทำลายสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วหรือ วัสดุที่นำมาใช้สร้างงานส่วนใหญ่เป็นของที่ได้รับความเอื้อเฟื้อจากเพื่อนฝูง หลายชิ้นไม่ก่อประโยชน์ให้แก่เจ้าของ แต่เมื่อศิลปินได้รับมากลับนำสิ่งที่เจ้าของคิดมาตั้งเป็นโจทย์ต่อว่า สิ่งของไร้ประโยชน์เหล่านี้สามารถนำมาต่อ ยอดหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ก่อประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างไรDSCF7541

‘ความบันดาลใจจากเรื่องราวเมืองฮิโรชิมา’ คือหนึ่งในผลงานของอ.วิโชคที่ได้รับแรงบันดาลใจเมื่อครั้งไปเยือนเมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น เมืองที่ยังได้รับผลกระทบตกค้างจากระเบิดนิวเคลียร์เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงแม้เวลาจะผ่านเลยมาหลายสิบปีแล้ว แต่ความเสียหายยังคงตกค้างอยู่ทั้งที่สามารถพบเห็นได้และไม่ได้ ในชั้นดิน อากาศและสิ่งมีชีวิตที่เติบโตมาในช่วงที่เกิดสงครามต่างได้รับผลกระทบทั้งสิ้น ศิลปินต้องการสื่อให้เห็นว่า แม้สงครามจะจบลงไปแล้วแต่ผลของสงครามยังคงอยู่และไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะจางหายไป ‘เรื่องราวเกี่ยวกับช้าง’ สะท้อนภาพงาช้างจำนวนหลายงาที่ถูกแทนที่ด้วยวัสดุที่ศิลปินดัดแปลงขึ้นมา ศิลปินต้องการที่จะสื่อให้เห็นถึงความสวยงามของงาช้างที่นำมาสร้างเป็นงานศิลปะหากแต่ในความงามนั้นเราต้องอาศัยงาช้ากี่อัน จากช้างจำนวนทั้งสิ้นกี่ตัวเพื่อให้ได้ความสวยงามอย่างที่มนุษย์ต้องการ ความงดงามตามความนิยมของมนุษย์ส่งผลเสียให้แก่ธรรมชาติมากขนาดไหน เอกลักษณ์ในงานสื่อผสมของอ.วิโชคที่ยังคงพบเห็นได้ในงานครั้งนี้คือ ความกลมกลืน การผสมผสานวัสดุเข้ากับรูปทรง ไม่ว่าจะเป็น เส้น สี พื้นผิวและผีแปรง วัสดุต่างๆ กลายเป็นส่วนหนึ่งของงานจิตรกรรม โดยอาศัยกระบวนการ มัด ผูก ขึง เจาะ ให้เกาะเกี่ยวสัมพันธ์กัน หรือแม้แต่การสร้างลวดลาย เส้นสาย พื้นผิวและสีสันใหม่บนตัววัสดุ แต่ท้ายที่สุดแล้วผู้ชมจะยังคงเห็นร่องรอยเอกลักษณ์ของวัสดุเดิม

DSCF7548 DSCF7537

นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินในครั้งนี้เป็นการนำผลงานชิ้นสำคัญเพื่อให้ผู้ชมเห็นถึงพัฒนาการและแนวคิดของ อ.วิโชค มุกดามณี ในช่วง 40 ปี ความสนุกสนานในงาน ชิ้นส่วนและสีสันสร้างความตื่นเต้นให้แก่ผู้ที่ไม่เคยรู้จักงานสื่อผสมมาก่อน เนื้อหาและสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ในงานสะท้อนร่องรอยและสร้างบาดแผลให้ผู้ชมได้กลับไปคิดทบทวนถึงเรื่องราวที่อยู่รอบตัวเรา ไม่แน่ว่าจักรยานเก่าๆ ที่บ้านวันหนึ่งอาจกลายร่างเป็นงานศิลปะที่ทรงคุณค่าก็เป็นได้


About the Author

Pinko

ชโลธร อัญชลีสหกร (ปิ๊ง) จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2552 และปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2557 Chalotorn Anchaleesahakorn (Pink) graduated with a bachelor’s degree from the Faculty of Archaeology, Silpakorn University in 2009 and a master’s degree from the Faculty of Social Science and Humanities, Mahidol University, in 2014. Her first article on cultural arts was published in Fine Art and Art Square magazines in 2015.Back to Top ↑